“Fennicus Natur erbjuder kvalificerade inventeringar, skötselplaner, utbildningar, flygbildstolkningar och guidning inom biologi, ekologi och naturvård.”

Inventeringar

Företaget genomför olika allmänekologiska och specialinriktade inventeringar. Spetskompetens finns inom terrester naturvård och i synnerhet skog och träd- och buskbärande kulturmarker. Lavar, svampar, mossor och fåglar är de artgrupper som företaget genomför specialinventeringar av.

Boletus fechtneri

Skötselplaner

Fennicus Natur skriver skötselplaner med syftet att bevara och stärka biologisk mångfald i såväl skogs- och våtmarksmiljöer som odlingslandskap.

Lövrik barrskog

Utbildningar

Varför inte fördjupa dina kunskaper kring buskar och bryn eller kanske signalarter i värdefull skog? Man kan få hjälp med kortare utbildningar och seminarier i ekologi, naturvård och artkunskap från det lilla till det stora.

Utbildning och seminarier

Guidningar

Utöver utbildning erbjuds även lärorika och anpassade naturguidningar för mindre grupper eller den specialintresserade.

Skog

Största delen av Fennicus Naturs uppdrag handlar om naturvärden och biologisk mångfald i skogen. Artinventeringar av kryptogamer, insektskläckhål, biotoper och en ekologisk landskapsplan står på agendan.

Örtrik granskog

Odlingslandskap

Företaget har kompetens och erfarenhet av klassisk naturinventering i odlingslandskapet genom deltagande i "ängs- och betesmarksinventering" och miljöstödsarbete.

Odlingslandskap

Våtmarker

Våtmarkerna kommer sannolikt att spela en större roll i naturvårdsarbetet kommande år. Inte bara för att de är viktiga för den biologiska mångfalden utan kanske främst för deras förmåga att binda och lagra koldioxid och på så sätt bromsa växthuseffekten - om de inte gödslas eller dikas!

Stora mossen

Åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer

Våra mest utsatta arter och miljöer behöver vi lära oss mer om! Var finns de? Hur många är de? Hur ska miljön skötas? Detta kan du få hjälp med av Fennicus Natur!

Skorpdagglav

Fennicus Natur Mikael Hagström, Gallstrandsvägen 4, 585 99 Linköping | mikaelhagstrom@telia.com | 076-8458206